nowelogo.PNG
O G Ł O S Z E N I E
Komendant Straży Miejskiej w Legnicy
ogłasza nabór na wolne  stanowisko - strażnik miejski ( aplikant ) – 3 etaty
w Straży Miejskiej w Legnicy
Al. Rzeczypospolitej 3,  59 – 220 LegnicaKandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:

I. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- ukończone 21 lat,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
- nienaganna opinia,
- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub  przestępstwo
  skarbowe,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej.

II. Wymagania dodatkowe (preferowane):
- znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej,
- znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
- znajomość obsługi komputera,
- prawo jazdy kat. „B”,
- zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
- dobra znajomość topografii Legnicy,
- odpowiedzialność, terminowość, zdecydowanie i samodzielność w działaniu, umiejętność pracy
   w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odporność na stres, 
cierpliwość.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- służba patrolowa w przydzielonym rejonie służbowym,
- inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw,
  wykroczeń i zjawisk kryminogennych,
- wykonywanie zadań wynikających z aktów prawa miejscowego,
- wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach
   gminnych (miejskich),

IV. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- pełny życiorys zawodowy (CV) odręcznie podpisany,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystania z
  pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia
   publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe
- (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z
   Krajowego Rejestru Karnego),
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
   rekrutacji – 
druk oświadczenia należy pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w
   Legnicy,
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

V. Warunki pracy na stanowisku strażnika miejskiego (aplikanta)
- praca patrolowa na terenie gminy Legnica w zmiennych warunkach pogodowych,
- praca zmianowa  (w tym praca w niedziele i święta) z możliwością pracy przy monitorze              ekranowym oraz prowadzeniem pojazdu służbowego,
- praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, 
- dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na warunkach określonych w przepisach prawa,
- nagrody uznaniowe,
- świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Legnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za grudzień 2020 roku wynosi poniżej 6%.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko strażnika miejskiego (aplikanta) Straży Miejskiej w Legnicy”, w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica w terminie do dnia 09.02.2021 roku, do godz. 15.00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w Straży Miejskiej w Legnicy umieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy w zakładce – Ochrona danych osobowych.

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi:
- dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych,
- dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się  do następnego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie niszczone komisyjnie,
- dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

Legnica, dnia  19.01.2021 r.

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Legnicy
Mirosław Giedrojć

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

legnica

Wtorek
13 Kwietnia 2021
Pogoda: